ONLİNE BİLDİRİ


Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 20.08.2019

Bildiri Gönderim Kuralları

Bildirilerin Gönderilmesi
Bildiriler, kongre web sitesi üzerinden erişilebilen online bildiri özet sistemi üzerinden gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-posta, faks ve posta yoluyla gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 20.08.2019

Kongrede sunulacak bildiriler özgün araştırma, olgu sunumları ve olgu serileri olabilir. Bildiriler bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı içermelidir. Sunuma uygun bulunan bildiriler gönderildiği şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Her katılımcı, birden fazla bildiride yazar olarak yer alabilir, ancak sunucu olarak en fazla iki bildiri için başvuru yapabilir.

Yazım Kuralları

 • Bildiri özetleri online bildiri özet sistemi üzerinden toplanacaktır.
 • Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır.
 • Yazar adlarında akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 • Yazarların adları sadece ilk harf büyük olacak şekilde yazılmalıdır ve kısaltma yapılmamalıdır.
 • (Ör: Mehmet Yılmaz)
 • Yazarların çalıştıkları kurum bilgileri ve şehir mutlaka belirtilmelidir.
 • (Ör: Xxxx Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, İstanbul.)
 • Bildiri özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 • (Ör: Periodontal dokularda PGE2 düzeylerinin incelenmesi)
 • Bildiri özeti içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltması yapılan kelimenin ilk geçtiği yerde önce uzun şekli yazılmalı, daha sonra parantez içinde kısaltma belirtilmelidir.
 • Bildiri özetleri; özgün araştırmalar için Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular ve Sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır. Özetler, olgu sunumu ve olgu serileri için ayrı başlıklar kullanılmadan tek metin halinde hazırlanmalıdır.
 • Her bildiri özeti için üç anahtar kelime girilmelidir.
 • Bildiri özetinde çalışmanın amacı ve kullanılan gereç ve yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular istatistiksel değerleri vererek özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Bildiri özeti; başlık, yazar adı ve soyadı, kurum ve anahtar kelimeler hariç 250 kelimeyi geçmemelidir.
 • Bildiri gönderim kurallarına uymayan bildiri özetleri, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Dikkat Edilecek Noktalar

 • Online bildiri özet sistemini ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • Bildiri özeti gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
 • Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.
 • Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:
 • Tel: +90 312 491 88 88 numaralı telefondan iletişime geçebilir, online sistem üzerinden destek talebi oluşturabilirsiniz.

Önemli Not:
Bildiri özeti son gönderim tarihine kadar bilimsel kurula gönderilen özetinizde güncelleme yapmak isterseniz destek telefonumuzdan +90 312 491 88 88 bize ulaşabilirsiniz. İlgili talebinizin kabul edilmesi sonucunda özetinizin statüsü bir önceki adıma getirilecektir.
Aynı bildiri özetinin (güncellenerek) farklı bir özet numarası ile yeni baştan gönderilmesi, değerlendirme aşamasında yaşanabilecek olumsuzluklar sebebiyle yapılmamalıdır. Başlanmış olan taslak özet üzerinden gönderim tamamlanmalıdır.

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Kongre bilimsel kuruluna online sistem üzerinden ulaşan bildiri özetlerin değerlendirilmesi, araştırmacıların ad/soyadı ve kurumları online sistem tarafından gizli tutularak, Kongre bilimsel kurulu tarafından yapılacaktır. Değerlendirme sonucu, tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak e-posta yolu ile gönderilecektir. Bildirilerin bilimsel programda yer alabilmesi için sunucu yazarın erken kayıt son tarihi olan 06 Eylül 2019’a kadar Kongre kaydını yaptırmış olması gereklidir.

Tam Metin Bildiri Hazırlanması
Çalışmayı genel olarak anlatan, araştırma tasarımı hakkında bilgi veren, net olarak bulguları sunan, kısaca tartışmanın olduğu, sonuçların kısaca yazıldığı bir metin hazırlanmalıdır.
Kelime sayısı: özet, kaynaklar, şekil, resim, grafik, tablo hariç 1000-1250 arası olmalıdır.

ÖZET
Tam metin bildiri gönderecek araştırmacılar, online bildiri gönderme sistemi üzerinden bildiri gönderim kurallarına uygun olarak İngilizce ve Türkçe özeti sisteme yüklemiş olmalıdır.

TAM METİN BİLDİRİ ÖZETİNDE BULUNMASI GEREKEN BÖLÜMLER:

1.GİRİŞ: (En fazla 300 kelime olmalı)
Konunun geçmişi ve güncel literatürdeki yeri hakkında bilgi verilmelidir. Bu bölümde araştırmanın neden yapıldığı sorusuna yanıt verilmeli, girişin son paragrafında araştırmanın amacı açık bir şekilde belirtilmelidir.

2. GEREÇ VE YÖNTEM: (En fazla 300 kelime olmalı)
Bu bölümde çalışmada kullanılan materyal tanımlanmalı, örnek toplama, saklama ve değerlendirme süreçleri hakkında detaylı bilgi verilmeli ve uygulanan yöntem belli bir akış içinde kısa cümleler ile anlatılmalıdır.
Toplanan verilerin nasıl analiz edildiği, analiz yöntemleri ve yapılan istatistiksel yöntemler sunulmalıdır.

BULGULAR ve TARTIŞMA: (En fazla 600 kelime olmalı)
3. BULGULAR: Araştırmanın bulguları açık anlaşılır, kısa ifadelerle sunulmalıdır. Toplamda en fazla 3 adet tablo, şekil veya grafik verilmelidir.
4. TARTIŞMA: Bu bölümde, giriş bölümünün tekrarı yapılmadan, bulguların önemi literatür dikkate alınarak belirtilmelidir. Araştırmanın bulguları gerekli biyolojik temellere dayandırılarak tartışılmalıdır.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER: (En fazla 50 kelime olmalı)
Bu kısmında araştırmacı mevcut bulgularına bağlı kalarak kendi çıkarımını yansıtmalıdır. Bulguların literatüre katkısı belirtilmeli, ileride yapılacak bu konudaki çalışmalara tavsiye niteliği taşımalıdır.

KAYNAKLAR: En fazla 15 adet kaynak kullanılmalıdır. Kaynaklar makalede geçiş sırasına göre parantez içeresinde numaralandırılmalı ve metin içerisinde aldığı numaraya göre kaynak listesinde gösterilmelidir. Kaynak listesi metin ile aynı belge içerisinde ayrı bir sayfada yer almalıdır. Kaynak yazar ad sayısı beş veya daha az ise tüm adlar yazılmalı, fakat beş taneden fazla ise ilk beş yazarın adı yazıldıktan sonra “ve ark.” ya da “et al.” kısaltması kullanılmalıdır.
Kaynak bildirme “Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals” (http://www.icmje.org) adlı kılavuzun en son güncellenmiş şekline uymalıdır.
Dergiler: Yazar ad(lar)ı, makale adı, dergi adı (“lndexMedicus” ta verilen listeye göre kısaltılmalıdır), yılı, cilt numarası, ilk ve son sayfa numarası.
(Ör: Shannon KR, Nanda RS. Changes in the curve of Spee with treatment and at 2 years posttreatment. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2004; 125: 589-596)

Kitaplar: Bölümün yazarlarının ad(lar)ı, kitabın adı, kaçıncı baskı olduğu, yayımlandığı yer, yayınevi, yıl.
(Ör: Graber TM, Rakosi T, Petrovic AG. Dentofacial orthopedics with functional appliances. 2nd ed., St. Louis, Mosby; 1997)

Kitap bölümü: İlgili bölüm yazar ad(lar)ı, ilgili bölüm adı, editör(ler), kitabın adı, yayımlandığı yer, yayınevi, yıl, ilk ve son sayfa numarası.
(Ör: Marsh PD, Nyvad B. The oral microflora and biofilms on teeth. In: Fejerskov O, Kidd E, editors. Dental caries the disease and its clinical management. 2nd ed. Blackwell Munksgaard; 2004. p. 29-48)

TABLOLAR: Makale içindeki geçiş sıralarına göre numaralandırılmalıdır. Metin içerisinde de yerleri belirtilmelidir. Tablolar tek başlarına anlamlı olmalı ve metni tekrarlamamalıdır. Daha önce yayımlanmış olan bilgi veya tabloların kaynağı, ilgili tablonun altına iliştirilen bir dip not ile belirtilmelidir. Tablolar metin ile aynı word dosyası içinde kaynaklardan sonra en sonda yer almalı ve her biri ayrı bir başlık taşımalıdır.
(Ör: “Tablo 1: Demografik veriler)

KISALTMALAR: Kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilir ve tüm metin boyunca aynı kısaltma kullanılır.

RESİM VE ŞEKİL ALT YAZILARI: Resimler ve şekiller jpeg ya da tiff formatında, piksel boyutu yaklaşık 500×400 ve 300 dpi çözünürlükte hazırlanmalıdır. Histolojik kesit fotoğraflarında büyütme ve boyama tekniği belirtilmelidir.
Resimler ve şekiller metin ile aynı word dosyası içinde kaynaklardan sonra en sonda yer almalıdır ve her bir şekil veya resimin altında açıklaması olmalıdır.
Resimler veya şekiller metinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Metin içerisinde de yerleri belirtilmelidir. Resim ve şekil altyazıları kısa olmalı, metni tekrar etmemeli ve açıklayıcı olmalıdır. Resimlerde veya şekillerde kullanılan kısaltmalar açık bir şekilde belirtilmelidir.
(Ör: Resim 1: Tedavi öncesi klinik görüntü. Şekil 1. Araştırmaya ait akış şeması. Grafik 1. Dişeti oluk sıvısı hacmi μl.)

Colgate Bilimsel Araştırma Ödülü

Colgate bilimsel araştırma ödülü için sözlü ve poster sunuma başvuranların online bildiri gönderim sisteminde Colgate ödül başvurusu seçeneğinde “Evet”i seçmiş olması gereklidir. Buna ek olarak, araştırmacıların online bildiri gönderim sistemine, tam metin bildiri kurallarına uygun şekilde hazırlanmış word dosyasını “tam metin yükle” bağlantısına tıklayarak sisteme yüklemeleri zorunludur.

Sözlü Sunum:

 • Daha önce başka bir bilimsel toplantıda sunulmamış, herhangi bir bilimsel dergide yayımlanmamış özgün araştırma olması gereklidir.
 • Sunumu yapacak kişinin diş hekimi, dr. diş hekimi, uzman diş hekimi, uzmanlık veya doktora öğrencisi, araştırma görevlisi veya doktor öğretim üyesi olması şartı aranacaktır. Doçent ve Profesör ünvanı olanlar Colgate bilimsel araştırma ödülünde sunucu olamazlar.
 • Colgate bilimsel araştırma ödülüne sunucu olarak başvuran araştırmacıların Türk Periodontoloji Derneği üyesi olması ve kongre kaydının yapılmış olması şartları aranacaktır.
 • Colgate bilimsel araştırma ödülü sözlü sunum şartlarını sağlayamayan araştırmalar sözlü bildiri olarak kabul edilecektir.
 • Colgate bilimsel araştırma sözlü sunum ödülü verilebilmesi için en az beş başvuru olması gereklidir.

Poster Sunum:

 • Daha önce başka bir bilimsel toplantıda sunulmamış, herhangi bir bilimsel dergide yayımlanmamış özgün araştırma, olgu sunumu veya olgu serisi olması gereklidir.
 • Sunumu yapacak kişinin diş hekimi, dr. diş hekimi, uzman diş hekimi, uzmanlık veya doktora öğrencisi, araştırma görevlisi ve doktor öğretim üyesi olması şartı aranacaktır. Doçent ve Profesör ünvanı olanlar Colgate bilimsel araştırma ödülünde sunucu olamazlar.
 • Colgate bilimsel araştırma ödülüne sunucu olarak başvuran araştırmacıların Türk Periodontoloji Derneği üyesi olması ve kongre kaydının yapılmış olması şartları aranacaktır.
 • Colgate bilimsel araştırma ödülü poster sunumu şartlarını sağlayamayan araştırmalar poster sunumu olarak kabul edilecektir.
 • Colgate bilimsel araştırma poster ödülü verilebilmesi için en az beş başvuru olması gereklidir.